Vilkår for mobile tjenester

Spesielle vilkår for mobile tjenester

 

Følgende vilkår gjelder for mobile tjenester fra 25. november 2020.

1. Hva avtalen gjelder og partene

Vilkårene gjelder for levering av mobile tjenester til privatkunder i Norge fra Telenor Norge AS (Telenor). Vilkårene gjelder i tillegg til Telenors generelle avtalevilkår samt Telenors personvernerklæring. Ved eventuell motstrid skal nærværende vilkår ha forrang foran de generelle vilkårene.

2. Tilgang til tjenester

Abonnementet gir tilgang til Telenors mobilnett innenfor Telenors dekningsområde i Norge samt til nærmere avtalte tjenester.

For abonnement hvor Nettslett er inkludert, se vilkår for Nettslett

For abonnement hvor Trygg ID-tyveriforsikring er inkludert, se vilkår for Trygg ID-tyveriforsikring

3. Særlig om Trådløst Bredbånd (tidligere kalt Hjemmebredbånd Mobil)

Tjenesten Trådløst Bredbånd leveres via Telenors mobilnett for å gi tilgang til internett til kunder som ikke kan få bredbånd levert over fastnett. Ved bestilling av Trådløst Bredbånd vil kunden motta en antenne som vil være kundens eiendom. Antennen skal monteres på husets yttervegg.

Tjenesten kan aktiveres og kan kun benyttes på den installasjonsadressen som er avtalt med Telenor. Det trådløse Bredbåndsabonnementet vil kun fungere sammen med den medfølgende antennen. Antennen kan kun benyttes for tjenesten Trådløst Bredbånd fra Telenor.

Kunden kan inngå avtale om nedbetaling av antenneutstyret. Avsluttes det løpende abonnementet på Trådløst Bredbånd løper nedbetalingsavtalen på utstyret videre inntil utstyret er nedbetalt. Dersom kunden misligholder nedbetalingsavtalen vil Telenor fakturere kunden for det gjenstående beløpet.

Kunder med Trådløst Bredbånd fra Telenor kan også få levert bredbåndstelefoni.

Bredbåndstjenesten inkluderer ikke fast IP-adresse.

Kunden må selv sørge for utstyr som er nødvendig for å bruke tjenesten. Utstyr for kundens hjemmenett er ikke inkludert i leveransen, med mindre dette er særskilt avtalt. Med hjemmenett menes trådløs ruter og videre kabling til utstyr i hjemmet.

Kunden er selv ansvarlig for å ha tilfredsstillende viruskontroll og brannmur for beskyttelse mot uautorisert tilgang fra andre, eller bruk av kundens eller Telenors utstyr og programvare. Kunden må selv sikre sitt trådløse nett.

 

4. Bruksbegrensning

Ringeminutter og meldinger (SMS/MMS) kan kun benyttes til privat bruk. Ringeminuttene og meldingene (SMS/MMS) skal ikke være maskinskapte, for eksempel som en serie av identiske meldinger. De skal heller ikke benyttes til kommersiell virksomhet herunder markedsføring.

Kunden kan ikke etablere nettverk utenfor egen husstand uten særskilt avtale med Telenor.

5. Internasjonal gjesting innenfor EU/EØS

Kunder kan bruke sitt mobilabonnement i EU/EØS-området til samme pris som ved bruk innenlands i Norge.

For bruk i EU/EØS-området vil betingelsene kunne endres for å sikre konsistens med EUs regulering av rimelig bruk i utlandet.

For øvrig gjelder egne priser for SMS og samtaler fra Norge til utlandet, bruk av spesialnummer og mobilbruk på skip og i fly og for mobilbruk i land utenfor EU/EØS-området.

6. Hastighet

Hastighet i mobilnettet vil være avhengig av flere forhold. Hastigheten vil påvirkes av bl.a. hvor mange samtidige brukere det er, hvor mange som bruker applikasjonen og tjenesten og om eldre utstyr brukes.

Opplevd hastighet vil også påvirkes av forhold utenfor Telenors kontroll. Se nærmere informasjon her.

 

Hastighet for databruk vil kunne variere i henhold til kundens avtale med Telenor. Alle hastigheter behandles likt ved metning i mobilnettet.

Etter at kunden har brukt opp inkludert datamengde, kan hastigheten justeres ned i henhold til kundens avtale med Telenor.


7. Trafikkstyring

Telenor bruker trafikkstyring som verktøy for å sikre god kvalitet på tjenestene. Dette gjelder håndtering av trafikk i så vel normale perioder som i perioder med unormal stor belastning i nettet.

I mobilnettet styres og prioriteres trafikk basert på tilgjengelig kapasitet, teknologi og frekvensressurser (2G, 3G, 4G, 5G), og hva som er akseptabel forsinkelse eller forstyrrelse for den konkrete trafikk. Taletrafikk prioriteres over datatrafikk i mobilnettet.

Telenor bruker trafikkstyring for sikkerhetsformål. I tillegg kan tilgang til enkelte nettsteder blokkeres etter pålegg fra offentlige myndigheter.

Telenor bruker også trafikkstyring som blokkering og struping for å opprettholde avtalte begrensninger i tjenesten om datamengder og databruk.

8. Oppgradering og konfigurasjon

På kundeutstyr som er solgt sammen med Telenor Mobilt Bredbånd, Trådløst Bredbånd og Mobil Hjemmetelefon, kan Telenor oppbevare og gjøre endringer i konfigurasjonsinnstillinger og andre relevante parametere. Telenor kan også foreta oppgradering av programvaren. Normalt vil ikke slike endringer og oppgraderinger merkes av kunden. Hvis en oppgradering fører til at utstyret ikke fungerer som normalt skal Telenor rette feilen. Dersom oppgradering fører til feil på kundens utstyr gir dette kunden rett til erstatning.

Innstillinger som kunden foretar i utstyret kan bli lagret hos Telenor for å sikre at levering av tjenesten er i henhold til avtalen.

 

9. Oppsigelse

Kunden kan si opp avtalen med umiddelbar virkning ved å kontakte Kundeservice. Ved oppsigelse tilbakebetales ikke forskuddsfakturert månedsavgift for inneværende måned.

10. Sikker ID

10.1 Beskrivelse av tjenesten

Tjenesten er ment å bidra til økt beskyttelse av kundens ID på internett, samt bidra til økt trygghet dersom kunden skulle bli utsatt for ID-tyveri.

Sikker ID er en tjeneste som består av 2 komponenter

 • Sikker ID-tyveriforsikring
 • Sikker ID-monitorering

Sikker ID kan kun benyttes av den som er registrert som juridisk eier av abonnementet og dermed kunde av Telenor, og ikke av den som er registrert som bruker.

Kunden vil ha en ID-tyveriforsikring fra HELP fra tjenesten aktiveres, mens ID-monitorering må aktiveres av kunden selv og vil ikke begynne å fungere før kunden har bekreftet sine opplysninger.

Tjenesten vil bli avsluttet når kunden endrer fra sitt siste Trygg-abonnement, sier opp sitt siste fakturerbare taleabonnement hos Telenor eller ved kjøp av andre tjenester som ikke kan kombineres med Sikker ID.

10.2 ID-tyveriforsikring

ID-tyveriforsikringen er ment å hjelpe kunden dersom kunden blir utsatt for ID-tyveri, eller om han eller hun ønsker hjelp til å fjerne uønsket innhold fra nettet.

ID-tyveriforsikringen er levert av HELP, og forsikringsvilkårene må være oppfylt for at ID-tyveriforsikringen skal bli gjeldende. Se egne vilkår

10.3 Online ID-monitorering

Tjenesten er ment å bidra til økt beskyttelse av kundens ID på internett. Tjenesten monitorerer informasjon som kunden har registrert i tjenesten.

Kunden blir varslet hvis tjenesten avdekker at informasjonen er kommet på avveie. I varselet vil Telenor gi kunden forslag til tiltak som kan redusere risiko for eventuelt misbruk. Det er imidlertid opp til kunden om han eller hun vil følge råd og veiledning som Telenor gir.

Kunden kan aktivere og deaktivere tjenesten i Mitt Telenor eller på Mine Sider. Ved deaktivering av tjenesten slettes data som kunden registrerte i tjenesten umiddelbart, og tjenesten opphører.

Tjenesten kan bidra til å forebygge misbruk dersom de anbefalte råd og tiltak blir utført av kunden. Bruk av tjenesten forhindrer ikke at kunden kan bli utsatt for ID-tyveri.

10.4 Personvern

For å kunne levere tjenesten ID-monitorering av kundens epostadresse må kunden selv legge inn informasjon som han eller hun ønsker at Telenor skal monitorere. Data som legges inn i tjenesten behandles kun til dette formålet.

Følgende data kan behandles (valgfritt):

 • Kundens e-postadresse

Telenor bruker underleverandøren EyeOnID fra Sverige (Eyeonid Group AB, org no. 559005-9415) for produksjon av tjenesten. Underleverandøren opererer fra EFTA-/EØS-området.

11. SWAP

11.1 Forutsetninger for inngåelse av avtale om SWAP

Avtale om SWAP kan inngås av kunder som har et løpende fakturerbart taleabonnement som er i salg på tidspunktet når SWAP-avtalen inngås. Tilsvarende gjelder ved innbytte av mobiltelefon og inngåelse av ny avtale om SWAP.

11.2 Nærmere beskrivelse av SWAP

Telenors SWAP-program gir kunden mulighet til å inngå avtale om nedbetaling av mobiltelefon i 24 måneder. SWAP Skjermforsikring fra SquareTrade er inkludert i avtalen. Se egne vilkår for SWAP Skjermforsikring her.

Kunden kan når som helst etter avtaleinngåelsen kjøpe ny mobiltelefon og inngå ny 24 måneders SWAP-avtale. Bytter kunden før 12 måneder fra avtaleinngåelsen skal kunden betale en engangssum som tilsvarer månedsbeløpet ganger med gjenstående tid opp til 12 måneder.

Etter 12 måneder fra avtaledato kan kunden bytte inn mobiltelefonen som er kjøpt med SWAP-avtale med en ny telefon og inngå ny 24 mnd SWAP-avtale uten å betale noe mer for den gamle mobiltelefonen. Med dette menes at dersom telefonen byttes etter 12 måneder slettes fakturakravet for resten av 24-månedersavtalen.

Innbytte av mobiltelefon krever at kunden har inngått ny SWAP-avtale, har betalt forfalt utestående beløp og har avtale om et løpende mobilabonnement som er i salg på tidspunktet for innbytte av mobiltelefon. Se også punkt 11.3 om tilstand på innbyttetelefon.

SWAP medfører ingen binding på abonnement. Ved oppsigelse av abonnement tilbakebetales ikke forskuddsfakturert månedsavgift for inneværende måned.

11.3 Tilstand på innbyttetelefon

Ved innbytte skal telefonen være i brukbar og funksjonell stand og uten synlige skader utover normal slitasje. Med brukbar og funksjonell stand menes at alle telefonens funksjoner skal virke som normalt. Telefonens skjerm skal også være i normalt god stand uten skader og uten svekkede eller nedsatte skjermfunksjoner. For nærmere informasjon og bilder av eksempler, se her

Med normal slitasje i henhold til Telenors krav menes kosmetisk eller funksjonell slitasje som følger:

Som kosmetisk slitasje regnes som eksempel:

 • Små riper i glasset, men ingen hakk, bulker eller dype skraper
 • Noen få små hakk eller en liten bulk i rammen av telefonen
 • Noen små riper på telefonens ytre

Som funksjonell slitasje regnes som eksempel:

 • Knapper som er harde å trykke inn, men fungerer
 • At det er prikker eller lignende på skjermen

Telefonen må være komplett og uten uautoriserte deler og ikke være reparert på et uautorisert verksted.

Før mobilen sendes inn må kunden sørge for at:

 • Telefonen kan slås av og på uten problemer
 • Telefonen er satt tilbake til fabrikkinnstillinger
 • Alle koder/låsefunksjoner er deaktivert
 • Telefonen ikke har skjermlås, pinkode eller passord

11.4 Nærmere om skjermforsikring

Hvis mobilen har en skade som dekkes av skjermforsikringen som inngår i SWAP-programmet, kan mobilen repareres. Egenandel vil påløpe. For nærmere informasjon om SWAP Skjermforsikring, se punkt 11.2.

Har mobilen en skade som ikke dekkes av SWAP Skjermforsikring, må skaden være utbedret for kundens regning før kunden kan bytte telefonen ved tegning av ny SWAP-avtale.

11.5 Avslutning av avtaleforholdet

Avsluttes det løpende mobilabonnementet grunnet betalingsmislighold eller annet mislighold, løper nedbetalingsavtalen på mobiltelefonen videre. Avtale om skjermforsikring berøres ikke av oppsigelsen av mobilabonnementet. Ønsker kunden å bytte mobiltelefon må ny SWAP-avtale inngås med et mobilabonnement som er tilgjengelig for salg på gjeldende tidspunkt.

12. Kontantkort

Med kontantkort forhåndsbetaler kunden for bruk av nærmere avtalte tjenester. Kunden mottar ingen faktura og kan ikke kjøpe tjenester som blir fakturert. Hvis kontoen er tom for penger kan ikke kunden ringe ut, sende SMS eller MMS eller bruke data. (Unntak gjelder for oppringing til nødnummer.) Kunden kan motta samtaler og SMS (ikke MMS) i inntil 15 måneder etter siste lading.

Dersom ikke kontoen blir ladet innen 15 måneder etter siste lading, slettes innestående beløp og det sperres for utgående og innkommende samtaler. Kunden vil motta varsel i forkant av at dette inntreffer.

Innestående beløp slettes også ved endring til et abonnement med faktura, ved overdragelse av avtalen til en annen person eller om kunden sier opp kontantkort-avtalen. Innestående beløp kan utbetales om kunden kontakter Telenors kundeservice ved oppsigelse av avtalen eller ved bytte til et forhåndsfakturert abonnement. Beløp under 50 kroner utbetales ikke. Bonussaldo utbetales ikke.

Etter 15 måneder uten at konto er ladet, kan kunden lade i løpet av de neste 2 måneder for å fjerne sperren for utgående og innkommende samtaler. Om ikke lading skjer innen utløpet av fristen, anses avtalen som avsluttet og kunden må eventuelt inngå ny avtale om kontantabonnement.

13. Mine Meldinger

13.1 Beskrivelse av tjenesten

Mine Meldinger er en internettbasert meldingstjeneste, som lar kunden sende og motta meldinger fra nettleseren på datamaskinen (PC, Mac) ved hjelp av kontaktene i kundens adressebok («Mine Kontakter»).

Hver tekstmelding er begrenset til ca. 160 tegn. Meldinger som overstiger angitt antall tegn, vil bli «brutt ned» i flere meldinger, og kunden belastes for hver melding som sendes. Dersom kunden sender meldinger til mer enn én person vil kunden bli belastet for hver melding som sendes til hver mottaker. Tjenesten lagrer meldingshistorikk, inkludert meldinger som sendes til og fra kundens mobiltelefon.

Kundens kontaktliste (‘Mine Kontakter’), inkludert eventuelle oppdateringer av denne, blir overført til tjenesten.

Avsluttes abonnementet på Mine Meldinger vil alle kundedata, inkludert meldingshistorikken, slettes. Dette gjelder ikke innhold på kundens telefon. Tjenesten er ikke ment til bruk for sending av viktige meldinger i en krisesituasjon. Bruk av tjenesten medfører at kundens mobilnummer vil vises hos mottaker. Dette gjelder også for hemmelig nummer.

13.2 Behandling av personopplysninger

Ved første gangs registrering og bruk av tjenesten samtykker kunden til Telenors behandling av data. Formålet med databehandlingen er levering av og fakturering for tjenesten samt administrasjon av avtaleforholdet for øvrig, herunder bruk av tjenesten som markedsføringsflate ved at for eksempel relevant informasjon om ekomtjenester fra Telenor føyes til meldingen. Slik markedsføring vil ikke påvirke kundens bruk av tjenesten.

Ved å akseptere våre vilkår samtykker kunden til at Telenor behandler følgende data:

 • Brukernavn (e-postadresse), passord og mobilnummer.
 • Kontaktlisten i ‘Mine Kontakter’, inkludert eventuelle oppdateringer av denne.
 • Meldingsinnholdet, informasjon om avsender, mottaker og tidspunkt for sending / mottak.

Meldingene kunden sender og mottar behandles av Telenor for produksjon og levering av tjenesten. Meldingen slettes 30 dager etter at meldingen er sendt.

13.3 Sikkerhet

Kommunikasjonsforbindelsene mellom delsystemene som brukes til Mine Meldinger og innholdet i kundens meldinger er sikret ved hjelp av sterk kryptering. I likhet med annet innhold på eller tilgjengelig fra datamaskinen, kan innholdet (inkludert meldinger) være synlig for andre personer som har tilgang til datamaskinen. Det anbefales at kunden logger seg av tjenesten før maskinen overleveres til en annen person.

14. Særlig om Next Familie

Next Familie er et konsept hvor en familie med flere Next abonnement får en prisfordel.

Forutsetning for å få Next Familie er at kunden har et Next abonnement.  Alle abonnement må være registrert på samme kunde og kunden må ha minimum 2 Next abonnement.  Betaler og bruker må være en privat person.

Kunden betaler ordinær pris for ett Next abonnement og familierabatten gis på de øvrige Next- abonnementene.

Rabatten er avhengig av alder. Det er én rabatt dersom bruker er under 18 år og en annen rabatt dersom bruker er 18 år eller eldre. Når en bruker med familierabatt fyller 18 år, endres familierabatt automatisk.

Alle Next-abonnementene i en Next Familie har samme hastighet. Dersom kunden endrer hastighet på ett av abonnementene i Next Familie, vil alle abonnementene få tilsvarende hastighet som kunden har endret til.

Ved oppsigelse av abonnementet som betaler ordinær pris, vil det Next-abonnementet som har eldst bruker betale ordinær pris.